Kategorie

System eClicto

Newsletter

zapisz wypisz

Obserwuj nas na

Nasi Partnerzy

e-booki, audiobooki

Szanowni Państwo,

informujemy, że dn. 30 czerwca 2017r. księgarnia eClicto kończy swoją działalność. W związku z tym wszystkich Klientów, którzy posiadają jeszcze w naszej księgarni zakupione e-booki i audiobooki prosimy o ich pobranie do dn 30 czerwca 2017r.

Po tym terminie nasza strona będzie już niedostępna i pobranie zakupionych publikacji będzie niemożliwe.

Serdecznie dziękujemy Państwu za blisko 8 lat korzystania z naszej oferty oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Z poważaniem

Zespół eClicto

INFORMACJA KONSUMENCKA:

 

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:
 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem:
  Umowa o świadczenie usług - zawierana za pośrednictwem strony internetowej, na mocy której Infover zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług oraz odrębnie zobowiązuje się do udzielenia Klientowi licencji, a Klient zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Infover wynagrodzenia. Rozpoczęcie świadczenia usługi przez Infover rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy przez Klienta.

  Kontakt z eClicto Biuro Obsługi Klienta
  tel. 22 212 29 00, 41 312 29 00, 41 367 89 00
  tel. kom. 500 938 900
  Telefony są czynne 24 godziny na dobę.
  e-mail: office@eclicto.pl
   

 1. Dane identyfikujące:

  INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Kielcach (dawniej Infover S.A.), ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000521486, NIP 9591486133, nr REGON 292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 499 990,00 zł, abonent domeny internetowej www.eclicto.pl, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przez serwis internetowy w tej domenie;
   
 2. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu, faksu:

  Infover Spółka z o.o sp.k. w Kielcach (dawniej Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.),
  ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
  Kontakt z eClicto Biuro Obsługi Klienta
  tel. 22 212 29 00, 41 312 29 00, 41 367 89 00, fax 41 345 15 65
  tel. kom. 500 938 900
  Telefony są czynne 24 godziny na dobę.
  e-mail: office@eclicto.pl

   

 1. Adres pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  Adres korespondencyjny tak jak w pkt. 3
  Adres e-mail: reklamacje@eclicto.pl
   

 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości- sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia  obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę- także łącznych miesięcznych płatności;

  Szczegóły zamówienia wyświetlono na stronie.
   
 2. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  opłata za połączenie wg stawek operatora
   
 3. Sposób i termin zapłaty;
  Płatność wynagrodzenia za usługi jest dokonana przez profesjonalnego pośrednika – operatora systemu płatności.
   
 4. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcą procedurze rozpatrywania reklamacji;

  W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy. (§ 13 Regulaminu)
   

 1. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 )

  W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy. (§ 13 Regulaminu)
   

 1. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie będą mogły zostać wysłane w zwykłym trybie pocztą;

  W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy. (§ 13 Regulaminu)
   

 1. Obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust.2;

  W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy. (§ 13 Regulaminu)
   

 1. Braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

  W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy. (§ 13 Regulaminu)
   

 1. Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

  Infover zobowiązuje się do należytego świadczenia usługi a pobierane pliki są weryfikowane pod względem technicznych możliwości ich odtwarzania.
   

 1. Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

  Klientowi przysługuje możliwość reklamacji zakupionych treści cyfrowych. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje wniesiona po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
   

 1. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

  Infover nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007.

  Aczkolwiek jako wieloletni uczestnik obrotu gospodarczego dba o dobro konsumenta przy świadczeniu usług.
   

 1. Czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy- jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

  Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do oferowanych produktów (utworów w postaci cyfrowej przesłanych Klientowi jako plik danych) udzielona na czas nieoznaczony.
   

 1. Minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
  Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za spełnienie świadczenia objętego danym zamówieniem.
   

 1. Wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
  Brak kaucji
   

 1. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

  a.   W przypadku korzystanie przez Użytkownika z komputera stacjonarnego lub laptopa posiadanie zainstalowanej aplikacji PC,
  b.   Dostęp do Internetu,
  c.   Zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 7,
  d.   System operacyjny: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7,
  e.   Pamięć RAM: 256 MB lub więcej (w zależności od systemu),
  f.    Wolne miejsce na dysku: minimum 50 MB,
  g.   Posiadanie telefonu z systemem Android
  h.   Korzystanie z Usługi za pomocą urządzenia wyposażonego w system Android wymaga posiadania wersji oprogramowania 2.1 lub wyższej.

  Produkt posiada zabezpieczenie przed kopiowaniem go na inne komputery, niż ten na który został pobrany oraz na urządzenia niededykowane do odczytu produktu.

  Część Produktów ma wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem, a sposoby zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych danych.

  Każdy Produkt jest indywidualnie oznaczony i z takim oznaczeniem udostępniany, a Użytkownik nabywający Produkt wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z Usługi.
   
 2. Mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
   

 1. Do produktów ePub i PDF:

 • Czytnik książek elektronicznych

 • Komputer PC - system operacyjny: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
  - pamięć RAM: 256 MB lub więcej (w zależności od systemu)
  - wolne miejsce na dysku: minimum 50 MB


Na komputerze musi być zainstalowany oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, PDF, np. Adobe Digital Editions, Calibre, Adobe Reader

 • Tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8
   

 1. Dla produktów w formacie Mobi:

 • Czytnik książek elektronicznych Kindle
   

 1. Audiobooki:

Audiobooki z Księgarni eClicto posiadają znak wodny.

Posiadacze telefonów lub tabletów z systemem Android mogą zarządzać Audiobookami za pomocą aplikacji. Aplikacja "Audiobooki" (Android)
-  Urządzenie z systemem android 2.1 lub nowszym
-  10MB wolnego miejsca lub więcej
 

 1. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
   

Infover nie przewiduje pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji