Kategorie

System eClicto

Newsletter

zapisz wypisz

Obserwuj nas na

Nasi Partnerzy

e-booki, audiobooki

Szanowni Państwo,

informujemy, że dn. 30 czerwca 2017r. księgarnia eClicto kończy swoją działalność. W związku z tym wszystkich Klientów, którzy posiadają jeszcze w naszej księgarni zakupione e-booki i audiobooki prosimy o ich pobranie do dn 30 czerwca 2017r.

Po tym terminie nasza strona będzie już niedostępna i pobranie zakupionych publikacji będzie niemożliwe.

Serdecznie dziękujemy Państwu za blisko 8 lat korzystania z naszej oferty oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Z poważaniem

Zespół eClicto

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
poprzez stronę internetową w domenie www.eclicto.pl
należącą do spółki Infover Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Kielcach

ważny od 25.12.2014

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na umożliwianiu klientom dostępu do określonych zasobów elektronicznych (treści cyfrowych) przez serwis internetowy w domenie www.eclicto.pl.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na żądanie użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 3. Infover świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:       

 1. Infover - Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Kielcach, (adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce) NIP:9591486133, REGON:292417096, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521486, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, abonent domeny internetowej www.eclicto.pl, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przez serwis internetowy w tej domenie;
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca usług;
 3. serwis internetowy  - strona internetowa w domenie www.eclicto.pl służąca zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług oraz zawierania umów sprzedaży, w skład której wchodzą podstrony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
 4. usługa – odpłatne świadczenie czynności przez Infover na rzecz Klienta polegające na umożliwieniu Klientowi dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz na umożliwieniu przesyłu zawartych w tych zasobach treści (produktów ) za pomocą urządzenia elektronicznego przetwarzania;
 5. umowa o świadczenie usług - zawierana za pośrednictwem strony internetowej umowa, na mocy której Infover zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług oraz odrębnie zobowiązuje się do udzielenia Klientowi licencji, a Klient zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Infover wynagrodzenia.
 6. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§ 3

 1. Infover zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość oferowanych usług.
 2. Korzystanie i rejestracja w serwisie internetowym  jest dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego  jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 3. Infover  zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 4. Infover  uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności serwisu internetowego lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do serwisu  bez podania przyczyn.
 5. Infover  nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Infover nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§ 4

 1. Warunkiem korzystania ze serwisu internetowego  poprzez zamawianie usług jest dokonanie przez Klienta rejestracji i podanie danych osobowych w systemie strony internetowej, umożliwiających skuteczne zawarcie umowy. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.

§ 5

 1. Korzystanie ze serwisu internetowego odbywa się na wyłączne ryzyko klienta. Infover  nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia zawarcia umów.
 2. Infover  nie odpowiada w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
 2. treści reklam umieszczanych w ramach serwisu internetowego;
 3. spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetowym; 
 4. przerwy w funkcjonowaniu serwisu internetowego  zaistniałe z przyczyn niezależnych od Infover, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą; w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
 5. szkody spowodowane przez działanie klienta niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze serwisu;
 6. szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w serwisie internetowym.

§ 6

1.     Infover  wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

 1. spam,
 2. wirusy,
 3. konie trojańskie,
 4. ataki hackerskie.

2.   Infover  podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

 1. kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
 2. przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Infover. Przesłanie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie  i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 2. Infover  przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach serwisu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 1. ustawie z 18 lipca 2002 r: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)
 3. rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
 4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Infover  przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny,
 3. adres e-mail,
 4. informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych,
 5. w przypadku uzyskania przez Infover  wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Infover może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
 1. wglądu do swoich danych osobowych,
 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Serwis  może używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

Świadczenie usług

§ 8

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Infover umieszczonej na stronie internetowej. Oferta wiąże Infover dopóki jest umieszczona na stronie internetowej.
 2. Przyjęcie oferty Infover następuje poprzez rejestrację Klienta na stronie internetowej, złożenie zamówienia na wybraną usługę poprzez zatwierdzenie odpowiedniej opcji w serwisie, a także potwierdzenia informacji iż Klient,  wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Przed przyjęciem oferty Infover przesyła Klientowi pocztą elektroniczną przewidziane przepisami prawa informacje związane z zawarciem umowy o świadczenie usług.
 4. Po zawarciu umowy na świadczenie usług Infover przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia. W zaświadczeniu podaje się wszystkie istotne postanowienia umowy o świadczenie usług oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

§ 9

 1. Wszystkie podawane w serwisie wynagrodzenia za usługi  podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Wysokość wynagrodzenia za usługi  jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Infover zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzeń z usługi   znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

§ 10

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w siedzibie Infover.
 2. Miejscem wykonania usługi jest siedziba Infover.
 3. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.
 4. W związku ze świadczeniem usług zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Płatność wynagrodzenia za usługi może być dokonana przez profesjonalnego pośrednika – operatora systemu płatności.

§ 12

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas określony i obowiązuje do chwili przesłania przez Infover produktu do wybranego przez Klienta urządzenia elektronicznego przetwarzania danych. Przyjmując ofertę Klient zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Infover niezwłocznie po zawarciu umowy.
 2. Spełnianie świadczenia usługi przez  Infover rozpoczyna się  w dniu zawarcia umowy, niezwłocznie od chwili jej zawarcia. Spełnienie świadczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim  Klient potwierdza w Systemie wyraźną zgodą w dniu zawarcia umowy.
 3. W ramach usługi Infover umożliwia pobranie Klientowi danego produktu w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do oferowanych produktów (utworów w postaci  cyfrowej przesłanych Klientowi jako plik danych) udzielona na czas nieoznaczony.

§ 13

W związku tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez Infover jest  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Klienta przez Infover o utracie prawa odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy.

§ 14

 1. W ramach umowy o świadczenie usług Klient jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego do pobierania i odczytywania produktu w przypadkach wymagających korzystania z takiego oprogramowania, zaś Infover udziela Klientowi licencji na korzystanie z wymienionego oprogramowania w zakresie:
  1. pobierania oprogramowania ze strony internetowej;
  2. utrwalania oprogramowania na dysku twardym komputera Klienta,
  3. korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu zgodnym z umową o świadczenie usług.
 2. Udostępnione przez Infover oprogramowanie, umożliwiające odczytanie nabytego i zabezpieczonego produktu, ma na celu jedynie zabezpieczenie wszelkich praw Infover oraz stron z nim współpracujących i w żadnym wypadku nie służy do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Klienta.

§ 15

Klient jest uprawniony do składania reklamacji odnośnie świadczonych przez Infover usług, przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@eclicto.pl, albo listem poleconym na adres Infover. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Klienta zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną lub doręczenia reklamacji listem poleconym.

§ 16

 1. Wszelkie udostępniane przez stronę internetową produkty podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient może używać w ramach usługi uzyskane produkty zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Zmiana zasad używania produktów wskazana w niniejszym ustępie jest dozwolona po uzyskaniu przez Klienta pisemnej pod rygorem nieważności zgody Infover lub w przypadku wyraźnego oznaczenia produktu w tym zakresie.

§ 17

 1. Zawarcie umowy usługi uprawnia Klienta do jednokrotnego pobrania z serwerów Infover danego produktu. Przez pobranie rozumie się rozpoczęcie pobierania i pobranie 100% objętości zamawianego produktu.
 2. Skuteczne pobranie produktu uniemożliwia dostęp do tego samego produktu pobranego wcześniej w ramach uiszczonego wynagrodzenia.
 3. Podstawowym sposobem udostępnienia produktu w ramach usługi jest pobranie go przez Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Klient może mieć możliwość wyboru sposobu pobierania produktu, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego pobrania.
 4. Z pobranego produktu można korzystać maksymalnie na jednym komputerze, (na który pobrano dany produkt) oraz na jednym dedykowanym urządzeniu do odczytu produktu. Produkt posiada zabezpieczenie przed kopiowaniem na inne komputery, niż na który został pobrany oraz na urządzenia niededykowane do odczytu produktu.
 5. Klient nabywający produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Infover albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przeciwnym przypadku Infover ma prawo podjąć działania roszczeniowe z tego tytułu względem Klienta, który naruszył zakazy wskazane w zdaniu poprzednim.
 6. Infover oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że:
 1. część produktów dostępnych na stronie internetowej ma wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem, a sposoby zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych danych;
 2. każdy produkt udostępniony na stronie internetowej jest indywidualnie oznaczony i z takim oznaczeniem udostępniany, a Klient nabywający produkt wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Klienta, a jedynie służy identyfikacji Klienta i samej transakcji przez Infover.

§ 18

Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług pomiędzy Infover, a Klientem nieposiadającym statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Infover.

§ 19

Korzystanie z usług za pomocą komputera jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. dostęp do Internetu;
 2. zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 7 (do korzystania z www.eclicto.pl z poziomu aplikacji Manager eClicto);
 3. system operacyjny: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7; Windows 8
 4. pamięć RAM: 256 MB lub więcej (w zależności od systemu);
 5. wolne miejsce na dysku: minimum 20 MB.

.

Przepisy końcowe

§ 20

Niniejszy regulamin stanowi integralną część oferty, umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Infover a Klientem.

§ 21

Infover  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania serwisu internetowego  w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

§ 22

O zmianie regulaminu Infover zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację.

§ 23

Infover  zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu  oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Infover.

§ 24

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.